Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU HAUKA VELOKLUBI PÕHIKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Hauka Veloklubi (edaspidi Klubi) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele ja vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.
2. Klubi ühendab spordi vastu huvi tundvaid ja mistahes spordialadega tegelevaid või nende spordialade arendamisest ning toetamisest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
3. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest ja käesolevast põhikirjast.
4. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Klubi eesmärk ega põhitegevus. Klubi tegevusega saadud tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
5. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
6. Klubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
7. Klubi asukoht on Antsla Kooli tee 26.
8. Klubi on asutatud tähtajatult

II. KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS.

9. Klubi tegevuse eesmärk on sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, erinevate spordialade viljelemine ja arendamine tervisespordi vormidest võistlusspordini ning osalejate ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine.
10. Eesmärkide täitmiseks klubi:
10.1. koondab ja ühendab spordist huvitatud isikuid
10.2. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubi tegevusse spordist huvitatud noori, nende vanemaid ja toetajaid;
10.3. arendab aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool klubi oma tegevus- ja spordialade toetamiseks;
10.4. korraldab sportlikku tegevust ja organiseerib võistlusi, osavõttu võistlustest, koostab klubisiseseid edetabeleid, määrab klubi esindajad erinevateks võistlusteks nii kodu- kui ka välismaal, töötab välja nii oma klubi kui ka piirkondlike võistluste juhendeid, hangib huvilistele treeninguteks metoodilisi materjale, palkab võimaluse korral treenereid- juhendajaid, autasustab sportlasi ja teisi oma klubi liikmeid ning toetajaid;
10.5. korraldab laste, noorte, samuti tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest;
10.6. arendab koostööd teiste spordiklubide, -seltside ja -liitudega, teiste organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega, ettevõtete ja üksikisikutega;
10.7. tagab liikmetele, kellele on klubi poolt antud kohustused või ülesanded, samuti huvitatud liikmetele, koolituse kohustuste ja ülesannete täitmiseks või nende enesetäiendamiseks;
10.8. loob vastavalt võimalustele soodustingimusi klubi liikmetele klubi vara kasutamisel, võistlustel osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks;
10.9. viib läbi spordi- ja meelelahutusüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärkide saavutamiseks vajaliku varaga, sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid.

III. KLUBI LIIKMESKOND

11. Klubi liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu. Klubi liikmeks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa klubi eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
12. Klubi liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja iga-aastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja kinnitab klubi üldkoosolek. Kui klubi juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse klubi üldkoosolekul.
13. Liikmelisust klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilise isiku lõppemise korral tema liikmelisus klubis lõpeb. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused lõpevad. Juriidilisest isikust liikme eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise isiku liikmelisus klubis.
14. Klubi liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda. Liige võib klubist välja astuda pärast 2-kuulist etteteatamise tähtaja möödumist. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata, kui liikme õigusi ja kohustusi muudetaks oluliselt või kui liikmeks jäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik.
15. Liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida klubi põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt klubi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata klubi valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata klubi liikmemaksu üheaastase perioodi vältel. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema klubist välja arvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.
16. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.
17. Klubi liikmel on õigus:
17.1. osaleda klubi kõigil üritustel ning tegevustes;
17.2. kasutada klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale;
17.3. osaleda hääleõiguslikuna üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud klubi juht-, kontrolli- ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ja üritustel;
17.5. esitada klubi juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks;
17.6. kasutada vastavalt kehtestatud korrale klubi sümboolikat ja vara;
17.7. klubist välja astuda.
18. Klubi liikmel on kohustused:
18.1. järgida klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
18.2. osaleda korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
18.3. tasuda õigeaegselt liikmemaksu;
18.4. kasutada heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara;
18.5. hoida ja kaitsta klubi head nime, seista klubi eesmärkide ja põhimõtete eest;Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada klubi juhatus, omades selleks eelnevalt nende liikmete nõusoleku.

IV. KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELVALVE

19. Klubi kõrgemaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekus osalevad kõik klubi liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad klubi huvid või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 klubi liikmete poolt. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt.
20. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimuses, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse pädevusse. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
20.1. põhikirja muutmine;
20.2. klubi eesmärkide muutmine;
20.3. klubi lõpetamise, jagunemise, ühinemise ja liitudesse astumise või sealt lahkumise otsustamine;
20.4. klubi sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;
20.5. majandusaasta aruande kinnitamine;
20.6. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
20.7. klubi juhatuse liikmete valimine, nende volituste tähtaja määramine ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu kinnitamine;
20.8. klubi revidendi määramine;
20.9. juhatuse või revidendiga tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine;
20.10.klubi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine.
21. Üldkoosolekut juhatab klubi juhatuse esimees või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul valitud reglemendi järgi. Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku reglemendiga. Kui ka üks üldkoosolekul osalev klubi liige nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimus otsusena vastu võtta salajase hääletamise teel. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
22. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole klubi liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus 30 päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik klubi liikmed. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik klubi liikmed. Üldkoosolekul võib hääletada klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks, kellele kandub üle liikme õigus hääletada, võib olla ainult teine klubi liige.
23. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poolte koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik klubi liikmed. Igal klubi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui klubi otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isiku tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Üldkoosoleku poolt klubi liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek. Klubi liige, kes on ka juhatuse liige või revident, ei või hääletada klubi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Neid hääli ei arvestata esindatuse määramisel.
24. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles osaleb või on esindatud üle 2/3 klubi liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirjas ettenähtud klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi klubi liikmete nõusolek. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.
25. Klubil on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Klubi juhatuse liikmete alammäär on 2 ja ülemmäär on 5 inimest. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Klubi juhatuse liikmete volituste tähtaeg on neli aastat.
26. Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv. Kui kaks või enam kandidaati koguvad võrdse arvu hääli, korraldatakse nende vahel vajadusel järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid. Juhatuse üheks liikmeks on juhatuse esimees, kes korraldab juhatuse tegevust. Juhatuse esimehe valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv. Kui kaks või enam kandidaati koguvad võrdse arvu hääli, korraldatakse nende vahel vajadusel järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid.
27. Juhatuse liikmed esindavad klubi kõigis õigustoimingutes.
28. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral klubi tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasi kutsutud või tagasi astunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul juhatuse liikmete määramise korra alusel. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule. Juhatuse liikmel on õigus oma töö eest saada tasu.
29. Juhatus peab andma klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudmisel vastava aruande. Juhatus korraldab klubi liikmete arvestuse ning on kohustatud esitama registripidajale andmeid klubi liikmete arvu kohta.
30. Juhatuse liikmed , kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud Klubile kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest,kui ta tõendab, eton oma kohustust täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat.
31. Juhatus võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuuluvad:
31.1. üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
31.2. liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast väljaastumise otsustamine;
31.3. kinnisvara käsutamine üldkoosoleku otsusel ja selles otsuses ettenähtud tingimustel;
31.4. liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
31.5. klubi tegevuskavade, aastaaruande ja eelarve koostamine, esitamine üldkoosolekule;
31.6. klubi komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine;
31.7. välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
31.8. sümboolika kavandite ja statuutide kinnitamine;
31.9.klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete, koondvõistkondade, treenerite ja esindajate kinnitamine, samuti ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine;
31.10.kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine ja volikirjade välja andmine.
32. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poolte juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmetest. Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
33. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande teostamiseks määrab üldkoosolek revidendi. Järelvalve teostaja määratakse üldkoosoleku otsuses määratud volituste ajaks.
34. Järelvalvet teostav isik peab olema teovõimeline füüsiline isik ning ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega töötada klubis raamatupidajana. Juhatus peab võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.

V. KLUBI VAHENDID; VARA JA ARUANDLUS.

35. Klubi vahendid ja vara moodustuvad:
35.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
35.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
35.3. toetustest kohalike omavalitsusorganite eelarvest;
35.4. riiklikest toetustest või toetustest erinevatest fondidest ja sihtasutustelt;
35.5. klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsor- ja reklaamilepingutest ja muudest laekumistest, mis on kooskõlas Mittetulundusühingute Seaduse sätetega;
36. Klubi vahendid ja vara kuuluvad klubile, neid ei tohi liikmete vahel jaotada ning neid kasutatakse ja käsutatakse mittetulunduslikel eesmärkidel vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Klubi võib oma vahendeid ja vara anda kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta kasutusse jne.) oma liikmetele ja klubi liige klubile lepingulisel alusel mittetulunduslikel eesmärkidel. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust klubi kohustuste eest, välja arvatud juhtudel, mis sätestatud põhikirjas. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
37. Klubi majandusaasta algab 01.jaanuaril ning lõpeb 31.detsembril. Juhatus korraldab klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande ning esitab selle üldkoosolekule kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Klubi esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktides ettenähtud korras. Klubi maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgse maksuameti kohalikule asutusele maksudeklaratsiooni õigusaktides sätestatud korras.

VI. KLUBI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

38. Klubi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
39. Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.
40. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja nõuet mitteesitanud teadaolevate võlausalda jate raha hoiustamist kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustustega mittetulundus ühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Klubi põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga

25. novembril 2010 a. Antslas